without music, life would be a mistake - Friedrich Nietzsche

Goede dingen des levens kosten niets...

In een sterk kwantitatief georiënteerde wereld, waarin veel uitsluitend onderhevig lijkt aan zaken als marktwerking, economische groei, begrotingstekorten en wat dies meer zij, wil stichting Luctor graag een tegengeluid laten horen. Vanuit de overtuiging dat die zaken die daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van mensen niet te kwantificeren zijn, zoals vriendschap, passie, liefde, plezier, inspiratie, troost, of hoop, wil stichting Luctor met alles wat zij onderneemt juist ruimte en gelegenheid creëren voor deze, in haar ogen werkelijk waardevolle zaken. De acties en events die door de stichting worden gerealiseerd zijn dan ook veelal gratis toegankelijk.

Kunst is voor iedereen

Creativiteit is een groot goed. Aangezien creativiteit zich echter ook heel moeilijk laat kwantificeren, is er in een prestatiegerichte maatschappij als de onze steeds minder ruimte voor. Creatieve vakken spelen bijvoorbeeld een steeds minder belangrijke rol binnen het onderwijs. Dat, terwijl het juist de creativiteit van mensen is die een beroep doet op ons vermogen om te delen met anderen, om te ervaren, te voelen, te communiceren, te beleven, om ergens in op te gaan, om uiting te geven aan het immateriële dat onlosmakelijk aan ons dagelijks leven is verbonden. De drang om te scheppen lijkt dan ook een universeel gegeven. Deze drang komt voort uit het uiting willen geven aan gevoelens die al even universeel zijn. Dat alleen al is reden genoeg om te kunnen stellen dat kunst, in welke vorm dan ook, als een uitvloeisel van die creativiteit, nooit voorbehouden mag zijn aan slechts een select gezelschap. Kunst raakt aan de essentie van het dagelijks bestaan en zou derhalve voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Muziekte en snarigheid

Een van de kunstvormen die bij uitstek als "toegankelijk" te kwalificeren valt, is muziek. Een universele taal die verbindt, die geen grenzen kent, culturen doet samensmelten, en een oneindige bron van inspiratie vormt voor zowel "sprekers" als "luisteraars". Stichting Luctor maakt van de kracht van deze taal gebruik door muziek de kern te laten vormen van alles wat zij onderneemt. De stichting wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door de mensen in aanraking te brengen met deze bron van inspiratie, passie, en beleving. Dit, in de vaste overtuiging dat muziek een verrijking kan zijn van onschatbare waarde voor jong en oud.

  - Emiel Scholsberg -